Parlamentul României

                           Camera Deputaților

            Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal

Klorim tipsum
Blorum pipsum

                          Cine sunt eu?

    Numele meu este Ion Ștefan și sunt Deputat PNL din     Vrancea.Sunt din Milcovul,o comună de agricultori harnici și   am  inițiat această propunere legislativă în Parlamentul   României   pentru a îi ajuta pe micii fermieri și pentru ca noi   toți să găsim   legume,fructe,produse zootehnice din   România,atunci când  facem piață.

                     Ce ne dorim?

 Ne dorim să sprijinim producătorii agricoli și micii fermieri prin recunoașterea muncii lor prin acordarea unei prime de comercializare. Asfel, se va acorda  o prima  de 200€/ tona pentru produsele agricole vândute către unitățile de procesare si 100€/tona pentru produsele vândute direct în piață, in magazine, de exemplu.      

Expunerea de motive

                              Una dintre cele mai importante probleme pe care le înregistrează economia României în prezent este reprezentată de accesul extrem de                       redus al producției agricole autohtone, prin comercializare, în piața locală, națională. Chiar dacă fermierii români au reușit să crească, de la un an la                   altul, producțiile, atât cantitativ, cât și calitativ, aceste produse agricole nu au o prezență pe măsură și în piața oficială. În același timp,                                                 produse care provin din import, beneficiază de susținerea logistică și financiară a statelor de origine, pentru a penetra piața românească și a                                 comercializa produse agricole, de multe ori prin proceduri specifice dumpingului comercial. Acest lucru afectează în mod semnificativ                                               competitivitatea produselor agricole românești, chiar pe piața locală. Mai mult decât atât, în ciuda dezvoltării unei industrii alimentare în economia                 românească, aceasta nu poate produce în condiții optime dacă materiile prime nu provin în condiții competitive chiar din economia agrară                                       românească.

                            Prezenta propunere legislativă își dorește să stimuleze intrarea produselor agricole primare conforme din fermele agricole românești în                        circuitul comercial oficial, prin acordarea unei prime de comercializare pentru cantitatea de produse agricole vândute către unitățile de                                            procesare (200 euro/tonă) sau pentru cantitatea de produse aduse în piață (100 euro/tonă). Prima de comercializare se adresează tuturor                                      produselor agricole obținute în fermele din România, de la cereale, legume și fructe și până la producția zootehnică. Măsura are un caracter                                  temporar, cu aplicabilitate pentru un termen de trei ani, începând de la data de 1 ianuarie 2020, astfel încât fermierilor să li se poată arăta beneficiile              comercializării în regim oficial, al produselor pe piață, stimulându-se prezența și menținerea acestor produse în economia oficială.

                           Având în vedere argumentele prezentate mai sus, înaintăm Parlamentului României, spre dezbatere şi adoptare, prezenta propunere                   legislativă.

                                                Iniţiatori,

                                               Ion ȘTEFAN, deputat PNL

                                                                                          

                                                                                                                                                                          LEGE

                                                                                                       pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează pe piață

                                                                                                                                                   produsele agricole primare

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

                          Art. 1. – (1) Prezenta lege instituie acordarea unei prime la comercializarea produselor agricole primare de către producătorii agricoli,                                  denumită în continuare prima de comercializare.

                         Art. 2. – În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

                                                a)  primă de comercializare – suma acordată producătorilor agricoli în vederea stimulării comercializării produselor agricole                                   primare;

                                                b)  produs agricol primar – legume, fructe, struguri, cereale, animale vii, păsări, pește, lapte, ouă, miere de albine, ciuperci de cultură,                 hamei; 

                                                c)  comercializare produse agricole primare – comercializarea produselor obținute din cultivarea terenurilor,amenajări specifice                           destinate cultivării, suprafețe de luciu de apă, creșterea animalelor/păsărilor/familiilor de albine care pot fi folosite ca materie primă de către                               unitățile de procesare sau vândute fără a fi procesate;

                                                d)  capacitate medie de producție – producția medie anuală, vegetală sau animală, comunicată pentru anul anterior de către                                     Institutul Național de Statistică și Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”.

                         Art. 3. – Beneficiază de prevederile prezentei legi persoanele fizice și juridice, persoanele fizice autorizate/întreprinderile familiale                                            întreprinderile individuale din România, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

                                              a)  dețin în proprietate sau în arendă suprafețe de teren agricol, luciu de apă sau construcții destinate producției agricole pe teritoriul                    României;

                                              b)  posedă atestat de producător emis de autoritățile române;

                                              c)  comercializează pe piață produsele agricole primare din producția proprie;

                                              d)  dovedesc comercializarea produselor agricole primare pentru care posedă atestat de producător.

                         Art. 4. – Prima de comercializare se acordă la cerere, însoțită de următoarele documente:

                                               a)  adeverința în original care să ateste conform înscrisurilor de la registrul agricol suprafața de teren cultivată, suprafața de                                         amenajări specifice destinate cultivării, suprafața de luciu de apă, respectiv numărul de animale/păsări/familii de albine deținută/deținut de către                     solicitant;

                                              b)  atestatul de producător vizat la zi;

                                              c)  dovada comercializării produselor agricole primare.

                         Art. 5. – (1) Cererea pentru acordarea primei de comercializare se depune la centrul Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură în a cărei                    rază teritorială se află terenul, luciul de apă sau ferma.

                                           (2) Prima de comercializare se acordă în termen de 30 de zile de la data depunerii. În funcție de opțiunea beneficiarului aceasta poate fi                    plătită prin mandat poștal sau prin virament în contul curent al beneficiarului.

                        Art. 6. – (1) Valoarea primei de comercializare reprezintă contravaloarea în lei a 200 euro/tonă pentru produsele agricole primare                                                  comercializate către unități de procesare și nu poate depăși 20.000 de euro anual pe beneficiar, respectiv contravaloarea în lei a 100 euro/tonă                          pentru produsele agricole primare comercializate direct pentru consum, care nu poate depăși 10.000 de euro anual pe beneficiar.

                                           (2) Producătorii pot solicita prima de comercializare fără a depăși limita capacităților proprii de producție. Capacitatea medie de                                  producție se determină pe baza producțiilor comunicate de Institutul Național de Statistică și Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe                          Ionescu-Șișești”.

                      Art. 7. – Fondurile pentru plata primei de comercializare se plătesc de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării                              Rurale, fiind prevăzut capitol distinct de cheltuieli, cu această destinație.

                      Art. 8. – În aplicarea prevederilor prezentei legi se emit instrucțiuni aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

                      Art. 9. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020 și se aplică până la data de 31 decembrie 2022.

     

                                                                                                                                                         Sunteți de acord cu această propunere legislativă?

E-mail: